วิเคราะห์การระบาดของโรค

การระบาดของเชื้อ norovirus ในการตั้งค่าการดูแลสุขภาพและการระบาดของโรคที่เกิดจากพันธุกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของไวรัสมีแนวโน้มที่จะทำให้คนป่วยหนักตามการศึกษาใหม่ในวารสารโรคติดเชื้อ จากการวิเคราะห์การระบาดของโรคเกือบ 3,800 ครั้งในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีพ. ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2562 การวิจัยยืนยันปัจจัยหลายประการ

ที่ทำให้การแพร่ระบาดของ norovirus รุนแรงขึ้นและอาจช่วยแนะนำแนวทางในการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อได้ ในแต่ละปี norovirus ทำให้เกิดการอาเจียนและอาการท้องร่วงโดยประมาณ 19 ถึง 21 ล้านรายระหว่าง 56,000 ถึง 71,000 รายและเสียชีวิต 570 ถึง 800 รายซึ่งเป็นจำนวนมากที่เกิดจากโรคที่เด็กและผู้สูงอายุต้องเผชิญ สำหรับการควบคุมและป้องกันโรค (CDC) โรคแพร่กระจายผ่านการสัมผัสโดยตรงกับผู้ติดเชื้อบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนหรือน้ำหรือสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปื้อน