ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับสูง

ผลการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ออนไลน์โดยวารสารกุมารเวชศาสตร์ นี่เป็นการศึกษาครั้งใหญ่ครั้งแรกที่แสดงให้เห็นว่าเด็กเล็กที่เป็นโรค ASD หรือความล่าช้าในพัฒนาการมีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคอ้วน ในเด็กที่มีอาการ ASD พบว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับสูงและมีอาการรุนแรงมากขึ้นจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนมากขึ้นเมื่ออายุห้าขวบ

การศึกษานี้มีเด็กเกือบ 2,500 คนที่มีอายุระหว่าง 2 ถึง 5 ขวบ กลุ่มอายุนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเนื่องจากเป็นหน้าต่างสำคัญในการป้องกันโรคอ้วนในช่วงต้น การวิจัยได้ดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อสำรวจการพัฒนาต้น การศึกษาแบบ multisite ได้วิเคราะห์เด็กที่มีอาการ ASD จำนวน 668 คนเด็ก 914 คนที่มีพัฒนาการล่าช้าหรือความผิดปกติและ 884 คนจากประชากรทั่วไปที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุม ความสูงและน้ำหนักของเด็กถูกวัดระหว่างการเข้ารับการตรวจทางคลินิกและวัดความรุนแรง ASD โดยใช้มาตรวัดความรุนแรงระดับโลกของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเต็ดสำหรับออทิสติก