ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลก

ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลกของ FASD Dr. Burd และเพื่อนร่วมงานได้ทำการศึกษาทบทวนรายงานการศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนของภาวะนี้ การทบทวนได้ระบุถึงการศึกษา 32 เรื่องส่วนใหญ่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา การศึกษาจำนวน 20 รายได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนที่มี FASD ประเภทค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ได้แก่ การดูแลที่อยู่อาศัยการสูญเสียผลผลิตการศึกษาพิเศษระบบการแก้ไขและ “ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีตัวตน” ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อคนโดยประมาณประมาณ 23,000 เหรียญต่อปีสำหรับเด็กและ 24,000 เหรียญสำหรับผู้ใหญ่ที่มี FASD (ในปี พ.ศ. 2560) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในประเภทค่าใช้จ่าย: ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลที่อยู่อาศัยมีค่าสูงขึ้นในเด็กในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้นสำหรับผู้ใหญ่ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับการศึกษาพิเศษประมาณ 7,200 เหรียญต่อปีสำหรับเด็กและ 4,600 เหรียญสำหรับผู้ใหญ่